217

İşletme Mühendisliği Nedir

İşletme Mühendisliği Hakkında:

İşletme mühendisliği, yönetimin planlama, örgütleme, önderlik etme ve denetleme işlevleri ile üretim, araştırma, pazarlama, finans ve diğer destek hizmet faaliyetlerinde yer alan insan bileşeni arasındaki mühendislik ilişkilerini kurarak değişik teknolojik çevrelerde faaliyet gösteren örgütlere yönetim sistemleri entegre etmek üzere model, süreç ve sistem tasarlayan, uygulayan ve/veya geliştiren bir bilim dalıdır. 


İşletme Mühendisliği Bölümü'nün Özgörüsü

İşletme Mühendisliği Bölümünün özgörüsü, liderlik vasıflarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde geleceği şekillendirecek mühendisler, yöneticiler ve ekonomistler yetiştirmek ve bilimsel üretimi ile tüm dünyayı etkileyebilen bir kurum olmaktır. 


İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü’nün Özgörevi (misyonu)

1. Sosyal, ekonomik, mühendislik ve yönetimle ilgili sistemlerin dinamik doğasını kavramış ve bu sistemleri tasarlayıp uygulayabilen, çevresel değişimleri öngörerek değişen zaman ve koşullarda doğru karar verme becerisine sahip, problemlere disiplinler arası çözüm geliştirip yeni ve kamaşık fikirleri sentezleyebilen, öğrenmeyi öğrenmiş, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek; 

2. bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmelere, özgün bilgi üreterek ve yayarak uluslar arası ve ulusal düzeyde katkıda bulunmaktır. 


İTÜ İşletme Mühendisliği Lisans Programı’nın Özgörevi

Mesleğinin ahlaki değerlerini benimsemiş, iş yaşamında, sanayide, kamuda ve kâr amacı gütmeyen ortamlarda teknolojik, iktisadi, yasal ve yönetimsel yönleri olan problemleri belirlemeye ve çözmeye yönelik sistemleri ve uygulamaları tasarlamada, yürürlüğe sokmada, yönetmede ve sürekli olarak geliştirmede yetkinlik kazanmış, yaratıcı ve sorgulayıcı işletme mühendisleri mezun etmektir.


İTÜ İşletme Mühendisliği Lisans Programı’nın Eğitsel Amacı

İTÜ İşletme Mühendisliği programının eğitsel amaçları olarak, mezunlarımızdan, seçtikleri kariyer patikalarından bağımsız olmak üzere

a. İşletme mühendisliği kavram, model ve tekniklerinde sağlam bir temel oluşturmalarını ve dinamik çevrelerde işletme mühendisliği problemlerini tanımlayabilmek ve çözebilmek için gerekli yaşam boyu öğrenme anlayışını geliştirmelerini, 

b. işletme mühendisliği çözümlerinin geniş çerçevedeki etkileri ile mesleklerine ilişkin ahlaki meseleler konusunda derin bir kavrayış oluşturmalarını, 

c. geniş yelpazedeki mühendislik ortamlarında, sistemlerinde ve/veya projelerinde etkin iletişim, takım çalışması, önderlik ve girişimcilik becerileri sergileyebilmelerini, 

d. bilgi ve becerilerini, farklı toplumsal ve teknolojik çevrelerde, riskleri önceden kestirilmiş, yaratıcı ve kalıcı çözümlerle birleştirebilme yeteneğine sahip olmalarını bekliyoruz.